Informatie

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen uit de ledenvergadering en elk van deze bestuursleden organiseert de aan hem/haar toebedeelde taken. Vanaf 1 maart 2021 is het bestuur van Volkstuinvereniging Middelwaert als volgt samengesteld:

 • Marty Suijkerbuijk, voorzitter
 • Jos Brink, secretaris
 • Cees van Dalen, penningmeester
 • Marianne Wijnen, bestuurslid (ledenadministratie)
 • Herman Voet, bestuurslid (technische zaken)

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen voor o.a. het maaien van de paden, technische zaken, enz. Ria Kluts regelt de huishoudelijke zaken en activiteiten.

Contact

Het complex van de tuinvereniging is gelegen aan:
Halderweg 2, 6584 AC Molenhoek (Lb).

Secretaris tel.: 06 4681 5638
E-mail:   secretaris.middelwaert @ gmail.com

Bankrekening nummer: NL50RABO0131693921.

Aspirant leden kunnen zich aanmelden via dit inschrijfformulier .
Als er geen tuinen vrij zijn, komt u op de wachtlijst.

Tuin huren

Wilt u graag tuinieren en lid worden van onze vereniging?
Op dit moment (eind 2022) zijn er geen tuinen vrij. Indien u zich toch aanmeldt als aspirant lid van de vereniging, komt u op de wachtlijst.

Van de ledenadministratie krijgt u bericht of er al dan niet een tuin vrij is en wordt er verder contact met u opgenomen. Tuinen kunnen per kalenderjaar worden gehuurd (januari t/m december). De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 20,-- per jaar. De tuinhuur bedraagt € 0,40 per m2. De sleutelborg (voor de sleutel van de toegangspoorten) bedraagt € 20,--.

Plattegrond tuinen

Er is een ingekleurde plattegrond waarop de huidige indeling (2021) van de tuinen te zien is. De gearceerde gebieden op deze kaart geven de plekken aan waar aardappels gepoot werden in de afgelopen 3 jaar.

praothuus

't Praothuus van volkstuinvereniging Middelwaert

Reglementen

Om er voor te zorgen dat alle volkstuinders plezierig in hun volkstuin op ons complex kunnen werken, zijn er binnen de vereniging afspraken gemaakt. Het gaat hierbij om gedragsregels binnen het eigen tuinveldje en het gebruik van de algemene middelen en het verenigingsgebouw.
De belangrijkste afspraken zijn door het bestuur kort samengevat in de "tien geboden in onze volkstuin" .

 

De uitgebreide reglementen staan in het huishoudelijkreglement , met daarin diverse afspraken van huishoudelijke aard en er is een tuinreglement waarin het gebruik van het complex en de gehuurde tuinen wordt geregeld.

 

De vereniging werd opgericht in 1984 en de statuten werden op 8 februari 1984 vastgelegd bij notaris J.C. Rutgers te Nijmegen.

 

De gemeenten is onze regio hebben verschillende regelingen voor maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Kijk op de website van uw eigen gemeente, indien u in aanmerking wilt komen voor een financiële tegemoetkoming voor het lidmaatschap van een volkstuinvereniging.

Privacy Policy Verklaring

Volkstuinvereniging Middelwaert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volkstuinvereniging Middelwaert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als Volkstuinvereniging Middelwaert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy Verklaring nog vragen heeft of kennis wilt nemen van ons Privacy Policy Document, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris. Het volledige Privacy Policy Document kunt u hier bekijken.